Trendwerk.
HomeWerkOver onsExpertisesContact

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Trendwerk te Enschede, Kamer van Koophandel 63106027 (hierna: “Trendwerk”) en haar wederpartijen (hierna: “Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor Trendwerk alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1 – Offerte en aanvaarding

1.1 – Trendwerk stelt een offerte op waarin Trendwerk aangeeft welke werkzaamheden (Hierna: “de Diensten”) Trendwerk aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

1.2 – In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites en webapplicaties en al hetgeen dat hiermee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

1.3 – Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Trendwerk kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Trendwerk daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

1.4 – De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de door de Opdrachtgever ondertekende offerte wordt ontvangen door Trendwerk. De offerte kan ondertekend worden middels een elektronische handtekening.

1.5 – Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Trendwerk werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Trendwerk verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

1.6 – Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Trendwerk zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten.

1.7 – Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Trendwerk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Trendwerk is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

Artikel 2 – Uitvoering van de Diensten

2.1 – Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Trendwerk uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2.2 – Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trendwerk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Trendwerk worden verstrekt.

2.3 – Opdrachtgever zal Trendwerk toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhosting accounts) die Trendwerk redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

2.4 – Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Trendwerk.

2.5 – Trendwerk garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Trendwerk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Trendwerk is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

2.6 – Indien Trendwerk bij de uitvoering van de opdracht de goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier ook gelden jegens de Opdrachtgever.

2.7 – Trendwerk is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.8 –  Trendwerk heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Trendwerk niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

2.9 – Trendwerk zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Artikel 3 – Ontwikkelen van Werken

3.1 – Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.

3.2 –  Trendwerk geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.

3.3 – Trendwerk is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

3.4 – Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Trendwerk levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Trendwerk. Opdrachtgever vrijwaart Trendwerk van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

3.5 – Trendwerk heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

3.6 – Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Trendwerk zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Opdrachtgever vrijwaart Trendwerk voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Trendwerk.

3.7 – Indien gewenst kan Trendwerk zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, ontwerp bestanden, documenten, HTML, CSS, PHP en Javascript code) van geleverde Werken aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen.

3.8 – Trendwerk zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Trendwerk Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Trendwerk Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Trendwerk is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Trendwerk gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

3.9 – Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgever’s website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Trendwerk kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

Artikel 4 – Installatie en onderhoud van Werken

4.1 – Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal Trendwerk de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Trendwerk zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Trendwerk voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

4.2 – Opdrachtgever zal op verzoek van Trendwerk medewerkers en hulppersonen van Trendwerk alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

4.3 – Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Trendwerk voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Trendwerk.

4.4 – Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Trendwerk zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. Trendwerk is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Trendwerk hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.

4.5 – Trendwerk is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Trendwerk heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Trendwerk kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Trendwerk kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

Artikel 5 – Hosting en domeinregistratie

5.1 – Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk, danwel het registreren van een domeinnaam zal Trendwerk zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.

5.2 – Indien Trendwerk geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan Trendwerk niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

Artikel 6 – Drukwerk

6.1 – In geval van te drukken werken dient de evaluatie plaats te vinden op basis van het digitaal aangeleverde ontwerp dan wel de eventuele zet-, druk-, of andere proef zoals aangeleverd door Trendwerk. Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte werken is alleen toegestaan indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal drukproces niet voor mogen komen. Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk.

Artikel 7 – Oplevering en aanvaarding

7.1 – Trendwerk zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

7.2 – Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

7.3 – Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Trendwerk zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Trendwerk doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

7.4 – Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Trendwerk gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Trendwerk zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.

7.5 – Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Trendwerk gemaakte uren vergoeden. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Trendwerk kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

7.6 – Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Trendwerk het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 8 – Rechten van intellectueel eigendom

8.1 – Trendwerk gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Trendwerk zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Trendwerk liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.

8.2 – Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Trendwerk Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.

8.3 – Opdrachtgever is alleen gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt als dat expliciet overeengekomen is.

8.4 – De door Trendwerk ontwikkelde Werken blijven eigendom van Trendwerk. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.

8.5 – Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

8.6 – Het is Trendwerk toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Trendwerk door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 9 – Wijzigingen aan de Diensten

9.1 – Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

9.2 – Indien Trendwerk meer werk moet verrichten dan Trendwerk had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Trendwerk gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.3 – Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Trendwerk tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 10 – Prijzen en betaling

10.1 – Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief belastingen (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Facturatie geschiedt op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren door Trendwerk.

10.2 – Trendwerk heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

10.3 – Trendwerk zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.

10.4 – De betalingstermijn van facturen is 30 dagen na de datum van de factuur, tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

10.5 – Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Trendwerk te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Trendwerk de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Trendwerk blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

10.6 – Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

10.7 – De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

10.8 – Eens per kalenderjaar is Trendwerk gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Trendwerk zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

10.9 – Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Trendwerk. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.

10.10 – Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Trendwerk volledig bewijs op.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1 – Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

11.2 –  Trendwerk mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

11.3 – De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 – Trendwerk is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

12.2 – Iedere aansprakelijkheid van Trendwerk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

12.3 – In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is Trendwerk slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag.

12.4 -Indien Trendwerk bij de uitvoering van de opdracht de goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, is Trendwerk niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

12.5 – Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

12.6 – De aansprakelijkheid van Trendwerk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Trendwerk direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Trendwerk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Trendwerk in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Trendwerk.

12.7 – In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Trendwerk door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Trendwerk kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13 – Duur en opzegging

13.1 – Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

13.2 – Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen Trendwerk geldend uurtarief.

13.3 – Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

13.4 – Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Trendwerk gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Trendwerk is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Artikel 14 – Wijzigingen in overeenkomst

14.1 – Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

14.2 – Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Trendwerk echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

14.3 – Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Trendwerk overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Trendwerk zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Trendwerk bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

14.4 – Trendwerk mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

14.5 – Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.

14.6 – Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

Artikel 15 – Slotbepalingen

15.1 – Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Trendwerk gevestigd is.

15.2 – Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

15.3 – Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

15.4 – De door Trendwerk ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

15.5 – Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Trendwerk steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Laatst aangepast: 29 mei 2015

Naar de homepagina

© 2007 - 2023 Trendwerk  
Algemene voorwaarden